ในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย

ในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

ในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย กรณีที่ทรัพย์สินสูญหายนั้น บริษัทหรือนิติบุคคลได้มีการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดไว้ กรณีดังกล่าวถือเป็นผลเสียหายอันอาจได้รับกลับคืนเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ดังนั้นเมื่อทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และกำลังรอการชดใช้จากบริษัทประกันภัย แต่ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไปก่อน เช่นนี้ บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะตัดผลเสียหายดังกล่าวเป็นรายจ่ายทันทีไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องรอจนกว่าจะได้รับค่าสินไหมที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยเสียก่อน

ถ้าผลเสียหายมากกว่าชดใช้ผลต่างถือเป็นผลเสียหายที่มีสิทธิ์หักเป็นรายจ่ายได้ แต่ถ้าค่าชดใช้สูงกว่าความเสียหาย ผลต่างถือเป็นรายได้ จึงต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยในกรณีที่นิติบุคคลมีประกันภัย Related Posts via Categories ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1) การยกเลิกใบกำกับภาษี (1) การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)