เตรียมความพร้อม กับ การทำงานต่างวัฒนธรรม

เตรียมความพร้อม กับ การทำงานต่างวัฒนธรรม

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

          โลกการทำงานทุกวันนี้ เปิดกว้างตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้ในที่ทำงานของเราอาจรวมเอาคนหลายเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมมารวมกันอยู่ เกิดเป็นความหลากลาย และต้องมีการจัดการข้ามวัฒนธรรม

Cross – Culture Management และเราต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรเพื่อร่วมงานให้ได้ วันนี้เราขอยกตัวอย่างการทำงานกับบริษัทข้ามชาติที่มีเจ้าของเป็นชาวตะวันตก หรือ เรียกง่ายว่า บริษัทฝรั่ง นั่นคือคุณกำลังมีเจ้านายฝรั่ง และเราจะเป็นพนักงานแบบไทยสไตล์โดยไม่ปรับตัวคงไม่ได้ ดังนั้นมาเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตใจนายฝรั่งกันเถอะ แยกเรื่องงานเป็นเรื่องงาน อย่าเอาเรื่องส่วนตัวเข้าเกี่ยว สังคมไทยของเราเน้นระบบเครือญาติและการอุปถัมภ์ อาจทำให้เรื่องงานเรื่องส่วนตัวมีเส้นบางๆที่กั้นไว้เท่านั้นหรือบางทีคือรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน แต่แบบนี้ฝรั่งไม่เก็ต เช่นถ้าคุณมีเรื่องไม่พอใจกับใครสักคนในแผนกอื่นคุณปฏิเสธการร่วมงานกับคนนั้นแบบนี้นายฝรั่งจะไม่ปลื้มเอาได้ แสดงเหตุผลของคุณอย่างเต็มที่ ความเกรงใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝรั่งไม่เข้าใจ การที่คุณไม่แสดงเหตุผลเพื่อโต้แย้งสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยแต่เก็บเงียบเพราะคำว่าเกรงใจ นายฝรั่งของคุณจะเข้าใจทันทีว่าคุณเห็นด้วยกับนโยบายที่ออกมา คุณควรโต้แย้งหากคุณมีเหตุผลรองรับ แต่อย่าลืมว่าคำว่าเกรงใจไม่ต้องมีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมารยาท โปรดรักษามารยาทในการใช้ถ่อยคำและโต้แย้งด้วยความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถ จงใช้เวทีเสนอผลงานให้เป็นประโยชน์กล้าที่จะพรีเซนตัวเอง แต่นั้นต้องอยู่บนฐานที่คุณมีความสามารถมีข้อมูลและทำการบ้านมาอย่างดี เติมความมั่นใจลงไปรับรองงานนี้นายฝรั่งปลื้มแน่นอน รับทั้งผิดและชอบ การได้รับมอบหมายงานนั่นแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นด้วย โดยเมื่อเกิดความผิดพลาดคุณต้องรับผิดและปรับปรุงแก้ไขให้เห็นว่าคุณไม่ทิ้งงานหรือโดยนความผิดให้คนอื่น เรื่องความรับผิดชอบหรือ Responsibility คือสิ่งที่ฝรั่งให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คิดอย่างเป็นระบบ นั่นคือคุณต้องสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆเข้าด้วยกันได้ลาสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้นอกจากนั้นการมองระบบใหญ่ให้ออกสำคัญมากในการทำงานบริษัทฝรั่งคุณต้องคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกันได้ สุดท้ายอย่าลืมความเป็นไทย การพยายามปรับตัวเป็นสิ่งดีมากแต่อย่างลืมธรรมชาติบางอย่างของคนไทย เช่น การนอบน้อม การประนีประนอม เพราะการปรับตัวด้านวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรเป็นการปรับตัวร่วมกันของทุกวัฒนธรรมนั่นคือนายของคุณควรต้องได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ความเป็นคนไทยด้วย และปรับเข้ามาเจอกันแบบนี้องค์กรน่าจะมีความสุขกว่าจริงไหมค่ะ