ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร

ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ในองค์กร

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

ประโยชน์ ของ บัญชี มีอยางไร


ประโยชน์ของบัญชี คือ จะช่วยให้กิจการหรือบุคคลภายนอกทราบถึงผลของการดำเนินงานของธุรกิจ ทราบถึงแนวทางที่จะพัฒนากิจการหรือแนวทางการแข่งขัน จุดเด่น จุดด้อย ของกิจการเพื่อที่กิจการจะเจริญเติบโตไปในอนาคต