ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ

ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ
Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

ข้อมูลการบัญชีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันย่อมมีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการที่สามารถทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งได้ เพื่อที่จะทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีกำไรหรือขาดทุน จะได้วางแผน ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบของตนเองให้กิจการดำเนินไปในทิศทางที่มีผลกำไร สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าข้อมูลการบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น วันนี้เราจะได้ทราบไปพร้อม ๆ กันค่ะ

1. ข้อมูลการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการต่าง ๆ สามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ สินทรัพย์ของกิจการ เช่น เงินฝากธนาคาร อาคาร รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เมื่อข้อมูลการบัญชีแสดงตัวเลขให้เห็นจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมดูแลอย่างเจาะจงได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะตามมาได้

2. ข้อมูลการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบผลของการดำเนินกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนและเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 6 เดือน จะตัดรอบครั้งหนึ่งทำให้กิจการทราบผลกำไรหรือขาดทุนในรอบนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารในรอบถัดมาเพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

3. ข้อมูลทางการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการได้ทราบฐานะการเงินของตน ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิตและส่วนของเจ้ของเป็นจำนวนเงินเท่าใด จะได้บริหารจัดการหากเป็นหนี้สินจะได้เร่งรัดในการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ไม่ปล่อยให้ล่าช้าเกินไปจนขาดความน่าเชื่อถือ

4. ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้บริหารมาก ที่จะได้กำหนดนโยบายที่ทำให้การบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

5. ข้อมูลทางบัญชีที่ได้ทำการจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ หากพบข้อผิดพลาดจะได้ทำการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันย่อมมีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร และหากผลการดำเนินงานขาดทุนเจ้าของกิจการจะได้ปรับลดหรือเพิ่มทรัพยากรบางประการเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการ

ในส่วนของนักบัญชีที่ต้องรายงานข้อมูลทางบัญชีนั้น ควรมีความรู้และทักษะในการทำบัญชีที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแก่กิจการได้ สามารถตอบคำถามได้ทุกจุดเพราะนักบัญชีย่อมรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของทุกหมวดบัญชี เมื่อนักบัญชีมีคุณสมบัติที่เป็นที่ไว้วางใจเจ้าของกิจการย่อมเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและนำพากิจการให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นความลับของกิจการ นักบัญชีจึงต้องถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกิจการได้

ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ
ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ
Scroll to Top