ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน

Click to rate this post!
[Total: 184 Average: 5]

ตั๋วเงิน  (Note) ตั๋วเงินตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เช็ค

ตั๋วเงิน หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ในวงธุรกิจทั่วไป ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน จะใช้ตั๋วเงินเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

2. ตั่วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

3. เช็ค (Cheque)