การบริหารจิตกับวิธีง่าย ๆ

การบริหารจิตกับวิธีง่าย ๆ

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

การบริหารจิต – หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม

      เป็นความจริงที่ปรากฏชัดว่า  นักเรียน  นักศึกษา  หรือใครก็ตามที่มีสุขภาพจิตดี  ย่อมเรียนหนังสือได้ดี  สามารถทำงานได้มาก และได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  ทั้งสามารถเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี และช่วยสังคมได้ดี  เพราะมีสุขภาพจิตสูง  ย่อมมีความสุข  และความสำเร็จในชีวิต  ได้มากกว่าผู้ที่มีจิตเสื่อมและอ่อนแอ  เช่นเดียวกับผู้ที่กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง  ย่อมมีความสุข  และความก้าวหน้าในชีวิตได้มากกว่าคนที่มีร่างกายอ่อนแอ  และเป็นโรค

      อันร่างกายจะแข็งแรง และมีพลานามัยดีได้นั้น  ก็เพราะเจ้าของกายรู้จักรักษาสุขภาพของตน เช่น  ออกกำลังกาย  รู้จักบริหารกาย  รู้จักบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  พักผ่อนให้เพียงพอ  และได้อากาศบริสุทธิ์ ข้อนี้ฉันใด  จิตของมนุษย์ ก็เช่นเดียวกัน  จะมีสุขภาพสมบูรณ์ได้ เพราะเจ้าของรู้จักบริหารจิตของตน  โดยฝึกฝนอารมณ์ด้วยวิธีอันถูกต้อง

     การบริหารจิต  ก็คือการรักษาคุ้มครองจิต  การฝึกฝนอบรมจิต  หรือการทำจิตให้สงบ  ให้สะอาด  ปราศจากความวุ่นวายเดือดร้อน  ให้เข้มแข็ง  ให้มีสุขภาพจิตดี  และให้นำมาใช้ปฏิบัติงานได้ดี พูดง่าย ๆ ก็คือ  “การพัฒนาจิต” นั้นเอง

     ประเทศชาติที่ได้การบริหารดี  ได้รับการพัฒนาดีแล้ว ย่อมเป็นประเทศที่รุ่งเรือง  ประชาชนในประเทศนั้น  ย่อมอยู่ดีกินดี มีความสงบสุขได้ ฉันใด  จิตที่บริหารดีแล้ว  พัฒนาดีแล้วก็ฉันนั้น เหมือนกัน  คือ  ย่อมมีความเกษมและสงบสุข

     ทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นและความสุขที่มนุษย์ต้องการนั้นมีอยู่ ๒ อย่างคือ

   ๑. ความสุขทางกาย
   ๒. ความสุขทางใจ
   
ความสุขทั้ง ๒ อย่างนี้
      ต้องอาศัยกันและกัน  คือถ้ากายเป็นสุขแล้ว  ก็จะทำให้ใจเป็นสุขด้วย หรือถ้าใจเป็นสุขแล้ว  ก็จะทำให้กายเป็นสุขด้วย  เช่นเดียวกับเรื่องของความทุกข์  เพราะกายกับจิตมีความเกี่ยวเนื่องกัน  คือรูป กับ นาม  แม้พระพุทธศาสนาจะยอมรับความสุขทั้ง ๒ อย่างนี้ แต่ก็ยกย่องจิตว่าประเสริฐกว่ากาย  เพราะกายรวมทั้งสมอง เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของจิต  จิตเป็นผู้นำ  ดังพุทธภาษิตว่า
 
“มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา”  ซึ่งแปลว่า  ธรรมทั้งหลาย  มีใจเป็นหัวหน้า
   
 
การฝึกจิตบริหารจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก

                  ๑. ถ้าเป็นนักเรียน  นักศึกษา  ก็สามารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้น  ได้คะแนนสูง  เพราะมีจิตใจสงบ  จึงทำให้มีความจำแม่นยำ  และดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
                  ๒. ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  ไม่ค่อยผิดพลาด  เพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้น
                  ๓. สามารถทำงานได้มากขึ้น  และได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ
                  ๔. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบาบางอย่างหายไปได้
                  ๕. ทำให้เป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็น  มีความสุขใจได้มากมีผิวพรรณผ่องใส  มีจิตใจเบิกบาน
                  ๖. ทำให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข  เช่นอยู่ในโรงเรียนก็ทำให้เพื่อน ๆ และครูพลอยได้รับความสุขไปด้วย  เป็นต้น
                  ๗. สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างใจเย็น  รวมทั้งสามารถแก้ไขความยุ่งยาก  และความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตได้ด้วยวิธีอันถูกต้อง
                  ๘. สามารถกำจัดนิวรณ์  ที่รบกวนจิตลงได้  หรืออย่างน้อยก็ทำให้เบาบางลงได้
                  ๙. ถ้าทำได้ถึงขั้นสูง  ก็ย่อมได้รับความสุขอันเลิศยิ่งและอาจสามารถได้อำนาจจิตพิเศษ  เช่น รู้ใจคนอื่น  เป็นต้น

การบริหารจิต – หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม