กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน

กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน

Click to rate this post!
[Total: 269 Average: 5]

บริษัทจำกัดไม่ได้จัดประชุมอนุมัติงบการเงิน กรณีที่บริษัท จำกัดกระทำความผิดฐานไม่งบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลโดยบริษัทจำกัดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และกรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอำนาจเปรียบเทียบได้จึงได้กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับไว้ ดังนี้

ฐานความผิด บริษัทไม่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุล ค่าปรับ บริษัท 6,000 บาท กรรมการตามอำนาจ(คนละ) 6,000 บาท


หากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทใด ไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ด้วย สำหรับบริษัทจำกัด นอกจากจะมีความผิดฐานไม่ยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว หากไม่นำงบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในกำหนด 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี จะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย เอกสารที่จะต้องจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังนี้ 1. งบการเงิน จำนวน 1 ชุด 2. แบบ ส.บช.3 จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ (กรณีบริษัทจำกัด) 4. แบบ ส.บช.3/1 จำนวน 1 ชุด (ธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ)

กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน